About Us

The Dragon เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยเป้าหมายของคอร์สระยะสั้นนี้ คือการสร้างมิติใหม่ แห่งการทำธุรกิจของ ประเทศไทย ด้วยการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักธุรกิจ และนักลงทุนไทย-จีน ให้สามารถแลกเปลี่ยนธุรกิจ และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยส่งผล ประโยชน์ให้แก่ทั้งสองประเทศ ซึ่งนอกจากเรื่องของธุรกิจแล้ว คอร์สนี้ยังจะ เป็นตัวที่ช่วยแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ของทั้งสองชาติ ให้เกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เกิดเป็นพลังการขับเคลื่อน ทางนวัตกรรม และวัฒนธรรมไปสู่อนาคตที่ก้าวหน้าต่อไป

The Dragon model